Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Wat goed dat je geïnteresseerd bent in onze algemene voorwaarden. Ons uitgangspunt is dat we ervaringen willen overtreffen en dat we willen zorgen dat ook onze klanten relaties blijven. Echter, voor een gezond bedrijf is het ook belangrijk om de juridische informatie goed geregeld te hebben. Daarom kan je hier onze algemene voorwaarden doorlezen. Mocht je er vragen over hebben, dan horen we het graag!

1. Condities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diensten: alle door Basedriver (”Basedriver”) aan Opdrachtgever verleende diensten en/of adviezen;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Basedriver een Overeenkomst gesloten heeft, of onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
  • Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Basedriver;
  • Opdrachtsprijs: het bedrag, dat de Opdrachtgever verschuldigd is voor de betreffende Opdracht;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Basedriver en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, zulks met uitsluiting van algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Basedriver in de opdrachtbevestiging van Basedriver (gedeeltelijk) worden geaccepteerd.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst en uitvoering van de Opdracht

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Basedriver niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Basedriver een Opdracht schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard of door Basedriver uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

3.3 In de Opdrachtbevestiging van Basedriver worden de door Basedriver te verrichten werkzaamheden aangegeven. Basedriver staat niet in voor (de resultaten van) werkzaamheden van derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn.

3.4 Uitbreiding van de Opdracht, wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Basedriver zijn vastgelegd en hebben betrekking op de betreffende overeenkomst.

3.5 Indien niet binnen 30 dagen nadat Basedriver een offerte heeft uitgebracht op basis daarvan een opdracht aan Basedriver is verstrekt, is degene aan wie de offerte is uitgebracht, verplicht op eerste verzoek van Basedriver de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan Basedriver te retourneren. Bij in gebreke blijven is Basedriver gerechtigd aan degene aan wie de offerte is uitgebracht de voor het samenstellen van de offerte, schetsen/tekeningen, driedimensionale objecten, gemaakte kosten in rekening te brengen.

4. Uitvoering van de Opdracht, Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever zal aan Basedriver alle voor de uitvoering van Basedrivers’ werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

4.2 Tenzij door Opdrachtgever anders aangegeven zullen de opdrachten worden uitgevoerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende regels van wetenschap en techniek en met inachtneming van de dan bestaande wettelijke voorschriften en richtlijnen.

4.3 Tenzij door Opdrachtgever anders aangegeven zullen Websites voldoen aan de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende standaards van het World Wide Web Consortium (W3C).

4.4 Basedriver is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor wijzigingen aangebracht door derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn, in de door Basedriver uitgevoerde Opdracht.

4.5 Basedriver is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de juistheid of bruikbaarheid van de in het kader van de Diensten door de Opdrachtgever verschafte gegevens, noch voor de in opdracht van de Opdrachtgever aan het onderzoek ten grondslag gelegde onderzoeksmethoden en veiligheidsvoorschriften.

5. Uitvoeringstermijnen

5.1 Een door Basedriver opgegeven uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Basedriver geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Basedriver verstrekte gegevens. De uitvoeringstermijn zal door Basedriver zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2 Indien Basedriver voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Basedriver.

5.3 Indien bij Basedriver ‘leegloop’ ontstaat door de niet tijdige aanlevering van de benodigde gegevens en/of hulpmiddelen, kunnen de daaraan gerelateerde uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Basedriver is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Opdrachtgever of enige derde lijdt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de Diensten, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Basedriver. De Opdrachtgever zal Basedriver vrijwaren van aanspraken van derden in deze.

6.2 Basedriver is niet aansprakelijk voor schade aan of voor het tenietgaan van zaken (bijvoorbeeld testmonsters) die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, wanneer de aard van de Opdracht beschadiging of tenietgaan of het risico daarvan meebrengt.

6.3 Indien de Overeenkomst slechts betrekking heeft op het door Basedriver onderzoeken of adviseren over onderdelen van een groter operationeel geheel, wordt door Basedriver geen verantwoordelijkheid aanvaard omtrent de geschiktheid en/of het goed functioneren van dat onderdeel binnen het groter geheel.

6.4 Met inachtneming van het bepaalde onder 6.1 en 6.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Basedriver jegens de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag van de Opdrachtsprijs, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Basedriver of haar leidinggevend personeel.

6.5 Tenzij sprake is opzet of grove schuld van Basedriver of haar leidinggevend personeel, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid indien: a. de Opdrachtgever heeft nagelaten eventuele gebreken of schade als gevolg van Diensten binnen veertien dagen na ontdekking van die gebreken of schade door de Opdrachtgever of een derde aan Basedriver te melden; of b. zes maanden verlopen zijn na melding als onder a. bedoeld, en gedurende die periode geen verdere stappen ondernomen zijn; of in ieder geval c. een jaar verlopen is na het versturen van de eindfactuur van Basedriver.

7. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van Basedriver of derden toegebracht, wanneer deze schade of letsel is toegebracht tijdens het verblijf in of op een terrein, installatie of ander eigendom van de Opdrachtgever of derde in verband met de Opdracht. De Opdrachtgever zal Basedriver vrijwaren voor aanspraken in deze. Andersluidende bedingen of toezeggingen, overeengekomen tussen (c.q. gedaan door) bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Basedriver, (personeel van) de Opdrachtgever en derden, worden, tenzij door Basedriver schriftelijk bevestigd, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.2 Wanneer de Opdrachtgever bekend is of behoort te zijn met de eigenschappen van een stof of zaak die Basedriver ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomst, dan wel onderwerp is van de Overeenkomst, die gevaar zou kunnen opleveren, is de Opdrachtgever verplicht deze eigenschappen aan Basedriver mede te delen en zo mogelijk de stof of de zaak of de verpakking ervan duidelijk als gevaarlijk te merken. Bij gebreke hiervan is de Opdrachtgever jegens Basedriver aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van bedoelde eigenschappen van de stof of zaak en is Opdrachtgever gehouden Basedriver te vrijwaren voor aanspraken van derden.

8. Prijs en betaling

8.1 De prijzen, door Basedriver gehanteerd, zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Basedriver geldende omstandigheden, zoals onder meer aankoopprijzen, lonen, valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Basedriver worden geheven c.q. door derden ten laste van Basedriver worden gebracht. Indien deze omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering van de Diensten mochten wijzigen, heeft Basedriver het recht de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.2 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is zonder ingebrekestelling een percentage gelijk aan 4% boven de wettelijke rente verschuldigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Basedriver verschuldigde zijn voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het onbetaald gebleven bedrag bedragen, met een minimum van € 250,=.

8.3 Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan, tenzij door Basedriver anders is bepaald. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Basedriver op te schorten.

9. Verzuim en ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die door hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Basedriver gerechtigd:

  • de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld, en/of
  • de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Opdrachtgever zullen alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Basedriver de Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is Basedriver zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

9.3 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Basedriver op grond van de wet en de Overeenkomst.

9.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 9.1 of 9.2 zijn alle vorderingen van Basedriver op de Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

10. Auteursrechten en geheimhouding

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Basedriver zich alle intellectuele – eigendomsrechten, voortvloeiend uit de Overeenkomst voor. Basedriver beslist of en, zo ja, op welke wijze dergelijke rechten, voor zover nodig, worden aangevraagd, verdedigd, prijsgegeven, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, en/of daarover op andere wijze wordt beschikt.

10. 2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Basedriver zich alle intellectuele – eigendomsrechten van de bij de offerte vervaardigde ontwerpen, illustraties, tekeningen, teksten, schetsen, foto’s, maquettes, driedimensionale objecten en concepten voor en mogen deze zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

10.3 De door Basedriver in het kader van de Overeenkomst uitgebrachte (hand)boeken, rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of het logo van Basedriver mogen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden. Dit is niet anders indien een (een gedeelte van) bovengenoemde (hand)boeken, rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.

10.4 Voor niet publiekelijk toegankelijke gegevens van de Opdrachtgever, waarvan Basedriver bij uitvoering van de Opdracht kennis neemt en die door de Opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsplicht.

10.5 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien als gevolg van het door de Opdrachtgever bekendmaken van de resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, voor zover wij ter beschikking van Basedrivers’ goede naam toelichting aan derden dienen te verschaffen.

11. Overdracht van rechten

11.1 Het is aan de Opdrachtgever toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, mits daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Basedriver is verleend.

11.2 Basedriver heeft te allen tijde het recht uit enige Overeenkomst voortvloeiende recht aan derden over te dragen.

12. Overmacht

12.1 Indien Basedriver door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Basedriver onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Basedriver kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en sluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Opdracht door Basedriver of door Basedriver of Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.3 Basedriver zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Basedriver het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.